Daniel Jagusz-Holley

MJ UK

Version: 1

Metod och målgrupp

Mjuk massage kan sägas utgöra ett samlingsbegrepp för interventioner som t ex taktil stimulering, taktil massage, aromaterapimassage, hudmassage, beröringsmassage och efflurage. Mjuk massage ges bland annat till patienter med demenssjukdom, som ett komplement till annan omvårdnad och behandling, i med dagliga vårdrutiner. Syftet är att ge ökat välbefinnande, minska stress och ge smärtlindring, för att därigenom dämpa oro och aggressivitet hos patienten. Mjuk massage kan ges på olika delar av kroppen och utföras av personal eller anhöriga. Det förekommer variationer i hur ofta och länge massagen ges. Den potentiella målgruppen för behandling är stor.

Patientnytta

Effekten av mjuk massage, oftast i form av handmassage, har studerats i ett fåtal små och korta studier. Långtidsstudier saknas. Det finns en kontrollerad av 16 patienter. Resultaten tyder på att massage kan ge effekt på depression, ångest, humör, vaken- och kontaktbarhet samt på vissa minnesfunktioner. Dessutom finns tre studier med före-efter-design. I en av dessa uppmättes signifikanta effekter i form av lägre och intensitet av slag, skrik, flykt och försök att ta tag i vårdaren. I en studie uppmättes färre ångestbeteenden efter intervention och i två studier uppmättes lägre puls efter varje massagetillfälle jämfört med före. I ytterligare en studie av effekten på upprört beteende, gav massagen upphov till motstridiga resultat. Sammanfattningsvis tycks mjuk massage kunna ge upphov till positiva effekter hos gruppen demenssjuka. Studierna är dock för små för att säkra slutsatser ska kunna dras.

Etiska aspekter

Vid behandling av patienter med låg autonomi, vilket är fallet vid demenssjukdom, är begrepp som frivillighet och hos patienten och anhöriga centrala. Frivilligheten är avgörande för att massagen inte ska upplevas påträngande och kränkande för patienten och tvingande för vårdaren.

See also:
Source: www.sbu.se
RELATED VIDEO
The Only Way Is Essex (UK): MJ Themed Party
The Only Way Is Essex (UK): MJ Themed Party
The Only Way Is Essex (UK): MJ and Pet Monkeys
The Only Way Is Essex (UK): MJ and Pet Monkeys
MJ Cole - Sincere - Original (UK Garage)
MJ Cole - Sincere - Original (UK Garage)
RELATED FACTS
Share this Post

Related posts

Best screen Printing ink for t shirts

Best screen Printing ink for t shirts

MARCH 22, 2018

Modern printing methods have certainly changed the way people live today. Before the invention of the printing press, for…

Read More
Printing business equipment

Printing business equipment

MARCH 22, 2018

Operating a printing business can be a rewarding experience. splattered smeered and printed image by pdtnc from Fotolia.com…

Read More